Inleiding
Beherman Groep

De Beherman Groep is een Belgische multi-sectorale handelsonderneming die al meer dan honderd jaar bestaat en zijn hoofdvestiging heeft in Bornem bij Antwerpen. De groep verwierf door de jaren heen een uitstekende reputatie met de import, verdeling, bouw en assemblage van vrachtwagens en auto’s van meer dan 26 merken in zowel België, Nederland als het Groothertogdom Luxemburg. Naast de activiteiten in de automobielsector legt de groep zich ook toe op andere operationele bezigheden, op het gebied van informaticabeheer en -ontwikkeling, financiële dienstverlening en herverzekeringspools, evenals residentieel en industrieel vastgoed.

Vooralsnog blijft de automobielsector de kernactiviteit van de Beherman Groep. Momenteel beheert de onderneming een Mitsubishi netwerk van 58 Mitsubishi dealers en 32 agenten, 39 FUSO-verdelers in België en Luxemburg en 84 Saab service- en reparatiecentra in de Benelux en Frankrijk. Daarnaast wil de groep zich uitdrukkelijk gaan toeleggen op projectontwikkeling en het beheer van residentieel en zakelijk vastgoed.

In 2012 richtten de Beherman Groep en Bopro het bedrijf Sustainable Development Mechelen NV (SDM) op. SDM is verantwoordelijk voor de bouw van de gecentraliseerde dienst voor bloedtransfusie van het Vlaamse Rode Kruis, gelegen in een deel van het Ragheno-Park in Mechelen, naast haar hoofdkwartier.

Voor de 13 hectaren die de Beherman Groep in bezit heeft, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een project met residentiële en zakelijke bouwcomponenten, dat borg moet staan voor een duurzame ontwikkeling van het gebied gebaseerd op een gezonde, economische rentabiliteit, een minimale ecologische impact en sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het eerstvolgende kantoorproject dat in het kader van dit grote stedelijke vernieuwingsplan in de markt wordt gezet, werd ‘Pure M’ gedoopt.

Mechelen het nieuwe centrum van België!

Elke ochtend en avond weerklinkt op de Vlaamse en Franstalige radiozenders de dagelijkse litanie van de verkeersopstoppingen. Files op de Brusselse en Antwerpse ring, vertraagd verkeer op de N 16 en de N21, hinder op de E40 bij Gent en op de E313 bij Hasselt. Eén naam valt zelden in de dagelijkse opsommingen: Mechelen. Een zegen voor de Mechelaars, maar ook voor de stad zelf. Mechelen kan zich niet alleen aanprijzen als een aangename stad vol charme, maar ook als centraal gelegen en vlot bereikbaar via de weg.

Het stadsbestuur ijvert al geruime tijd om de nu al uitstekende ligging en bereikbaarheid van Mechelen nog verder te optimaliseren. En dat werpt zijn vruchten af. Net door die ligging tussen Antwerpen en Brussel raakt Mechelen steeds meer in trek bij bedrijven die lijden onder de verloedering en de verslechterde toegankelijkheid van die grootsteden. De toename van de plaatselijke bedrijvigheid vertaalt zich in de groei van het aantal inwoners. De voorbije tien jaar nam het inwonersaantal van Mechelen dan ook met ruim 7000 zielen toe, tot een bevolking van 83.000 inwoners. Er wonen meer mensen in een straal van 25 km rondom de Grote Markt van Mechelen dan in dezelfde straal rondom die van Antwerpen en Brussel.
Om dit potentieel van de stad en haar ligging nog beter te benutten, is een grootschalig herontwikkelingsplan uitgewerkt. Daarin vormt de stationsomgeving de centrale as.

De komende jaren ondergaat de stationsomgeving van Mechelen een echte verjongingskuur. Niet alleen krijgt de stad een nieuw hoofdstation, ook de belendende percelen worden opnieuw ingericht om samen te smelten met het nieuwe hart van de stad.

De Beherman Groep speelt een eersterangsrol in het stedelijk vernieuwingsproject. De groep is eigenaar van meer dan dertien hectare grond in het plangebied, dat de naam “Ragheno-Park” draagt. De groep heeft recentelijk succesvolle onderhandelingen met de bevoegde overheden afgerond over de sanering van een deel van het terrein, dat historisch vervuild is en waarvoor een Brownfieldconvenant is afgesloten. Met de invulling van een deel van het projectgebied is inmiddels begonnen. De gecentraliseerde dienst voor bloedtransfusie van het Vlaamse Rode Kruis zal zich in het Ragheno-park vestigen. Dit centrum is momenteel in aanbouw en zou later dit jaar moeten opgeleverd worden. Het is het begin van een vernieuwing van de stationsomgeving die het uitzicht van Mechelen zal veranderen en de stad in de nabije toekomst nadrukkelijk op de kaart zal zetten.

De strategische uitbouw van de ruime stationsomgeving is één van de krachtlijnen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Mechelen. Het is het meest ingrijpende stadsontwikkelingsproject van de stad Mechelen voor de volgende decennia en zal internationaal een onmiskenbare weerklank krijgen. In het Mechelen van de 21e eeuw wordt resoluut gekozen voor een duurzaam mobiliteits-
concept
, een gedurfde architectuur en nieuwe stedenbouwkundige oplossingen voor de stationsbuurt. Deze keuze zal geconcretiseerd worden door de aanleg van een nieuw spoorlijntracé (Bypass) en van een ontsluitingsweg voor personen- en vrachtvervoer (Tangent), in de uitbouw van een multimodaal trein- en busstation en in de heraanleg van straten en pleinen in de omgeving van het station, met op termijn een aangepaste verkeerscirculatie. De aanleg van de Bypass is dringend nodig om een snelheidsverhoging van 100 km/u naar 160 km/u mogelijk te maken voor doorgaande internationale treinen ter hoogte van het station Mechelen, wat eveneens een capaciteitsverhoging van het station Mechelen zal mogelijk maken in het kader van o.a. het Diabolo- en het GEN- project.

Mechelen Station positioneert zich als de belangrijkste draaischijf voor het openbaar vervoer van de stad, het zuiden van de provincie Antwerpen en het noorden van de provincie Vlaams-Brabant, ook voor het busvervoer. Vanuit het station van Mechelen wordt de omliggende regio ontsloten: zowel de stad, de voorstad als de verafgelegen gemeenten. Het is dan ook een halte voor alle stads- en streeklijnen. Het nieuwe station zal zich op 7 minuten wandelafstand bevinden van het Ragheno-Park.

De Tangent en de Bypass maken deel uit van één infrastructuurproject met een hoge stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit. Beide infrastructuren zijn op een geïntegreerde wijze ontworpen. De overlast voor de stad en haar bewoners tijdens de uitvoering van de werken moet minimaal zijn. Het toekomstige stationsgebouw – een ontwerp van Eurostation van de hand van de architecten Salvatore Bono en Brent Turchak – zal op een aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke en toekomstgerichte manier worden ingericht.

Het nieuwe station moet de motor van de herleving van de wijde omgeving worden. Zuidoostelijk van het station zal weldra een gemengde woon- en werkwijk verrijzen die het middeleeuwse Mechelen de 21e eeuw zal binnenloodsen. Een wijk, die aantrekkelijk moet zijn om in te wonen of gewoon even te vertoeven, maar vooral ook bedrijven en organisaties moet verwelkomen die elders in België geconfronteerd worden met ruimtelijke beperkingen (afwezigheid van uitbreidingsmogelijkheden), slechte bereikbaarheid en zware financiële lasten (te hoge huren). Allemaal beperkingen die schitteren door hun afwezigheid in de zone van het Raghenopark, dat de Beherman Groep met enkele partners zal ontwikkelen.

Plaats uw muis op
de belangrijkste steden
antwerpen brussels leuven brussels airport

Uw traject naar PURE-M
15 minuten per auto
20 minuten per trein
Uw traject naar PURE-M
15 minuten per auto
15 minuten per trein
Uw traject naar PURE-M
30 minuten per auto
25 minuten per trein
Uw traject naar PURE-M
15 minuten per auto
10 minuten per trein

Om het nieuwe projectgebied te realiseren heeft de Beherman Groep sinds 2012 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het ervaren Eurostation-team en de Groep De Paepe. Het betreft een duurzame ontwikkeling, op een economisch rendabele basis, sociaal-maatschappelijk verantwoord en met een minimale ecologische impact op de omgeving. Volledig binnen deze essentiële voorwaarden lanceert de Beherman Groep nu in dit gebied zijn eerste grote project in de buurt, onder de naam “Pure M”.

“Pure M”, ambitieus voortrekkersproject voor de toekomstige ontwikkeling van het Ragheno-park

Het project “Pure M” situeert zich in het stadsgedeelte van het “Ragheno-Park”, dat momenteel ontwikkeld wordt. Het bevindt zich net ten zuiden van de Mechelse ring op een steenworp van het Centraal Station Mechelen. In ditzelfde ontwikkelingsgebied verwezenlijkt SDM (Sustainable Development Mechelen), met de Beherman Groep als aandeelhouder voor 50%, momenteel de bouw van de gecentraliseerde dienst voor bloedtransfusie van het Vlaamse Rode Kruis. Dit complex neemt een deel van het Ragheno Park in Mechelen in en zou nog dit jaar opgeleverd moeten worden.

“Pure M” is een kantoorontwikkeling van 20.000 m² en heeft de ambitie om met een kwaliteitsvolle en hedendaagse architectuur een voortrekkersrol te spelen voor de verdere ontwikkeling van het Ragheno-gebied. “Pure M” werd ontworpen door Jaspers & Eyers Architecten.

Door de inplanting van kantoorfuncties langs de Motstraat zal een buffer ontstaan tussen enerzijds de Motstraat en de bestaande spoorinfrastructuur en anderzijds het achterliggende gebied dat vooral uit wooneenheden zal bestaan. Daar het een ontwikkeling betreft met een zeer aanzienlijke omvang, is gekozen om het totaalprogramma onder te brengen in drie verschillende volumes. Dit om de schaal van het project met het achterliggend woongebied op een respectvolle manier te harmoniseren. Eén groot gebouw zou als te massief worden ervaren.

Nu worden rondom een centraal plein drie organische volumes concentrisch geroteerd, waardoor een interessante volumewerking met verrassende doorzichten ontstaat. Het project opent zich naar de Motstraat die in de toekomst een nieuw tracé zal krijgen en daardoor als belangrijke verkeersas in het nieuwe stadsdeel zal fungeren. Door de strategische ligging en de moderne architectuur zal “Pure M” de herkenbaarheid van het nieuwe knooppunt langs de Motstraat niet alleen ondersteunen maar ook versterken. Als beeldbepalend gebouw in de Ragheno-buurt zal het de poort vormen voor de ontsluiting van het nieuwe stadsdeel.

Het is de bedoeling dat de drie bouwvolumes op een verhoogd maaiveld worden geplaatst. De groene sokkel zal landschappelijk aangelegd worden en de nodige parkeerplaatsen en fietsenstallingen herbergen. Bovendien zal het als groene buffer optreden voor de woningen in de centrale zone. Het centrale binnenplein zal langs drie zijden te bereiken zijn. Op deze manier wordt de gehele site toegankelijk voor voetgangers en kan het in de toekomst als alternatieve en voetgangersweg fungeren.

De gevels van het project worden gekenmerkt door elementen die op een continue rationele module rondom het gebouw geplaatst worden. De verticale geleding sluit aan bij de bestaande verticaliteit van het nieuwe gebouw van het Rode Kruis en de schaal van de woningtypologie en versterkt tegelijk de volumewerking van de drie organische volumes. Bovendien zorgen ze samen met horizontale oversteken voor een zonwerend effect.

De compacte volumes bieden een grote flexibiliteit voor de indeling van de kantoorvloer. Een standaardniveau zal ongeveer 1.500 m² omvatten. Zowel landschapsindeling als individuele kantoren of mengvormen kunnen probleemloos ondergebracht worden op één werkvloer. De centrale patio vormt samen met de functionele kern het centraal element van de werkvloer. Naast het voorzien van natuurlijk licht, vervult de patio tevens een energetische rol. Van binnenuit ontstaat een interessante wisselwerking tussen de verschillende volumes met een mooi uitzicht op de omgeving. Naast een ambitieuze en vooruitstrevende architectuur ambieert “Pure M” ook een hoge standaard op energetisch en ecologisch vlak. Dit kadert in de globale ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel en ondersteunt hiermee ook de wens van de stad Mechelen om deze zone hierin een pioniersrol te laten spelen.

Parking op -1 niveau en voorbeelden van mogelijke inrichtingen
(Gelijkvloers en eerste verdiep)